โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290
...การทดสอบวัดค่า pH meter ของน้ำอัลคาไลน์...ตัวอย่าง
แถบสีที่ใช้ทดสอบค่าความเป็นกรด - ด่าง

ค่า pH คือค่าที่ใช้วัดความเป็น กรด-ด่าง ของสาร โดยมีค่าตั้งแต่ 0 - 14 ถ้าสารมีคุณสมบัติเป็นกรด จะมีค่าน้อยกว่า 7 โดยที่สารใดมีค่าเป็นกรดสูงมาก pH = 0 และ ถ้าสารมีคุณสมบัติเป็นด่าง จะมีค่ามากกว่า 7 โดยที่สารใดมีค่าความเป็นด่างสูงมาก pH = 14..
 

"ค่า pH ที่เป็นกลาง จะมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 7.0"

ในการทดสอบวัดค่าความเป็น กรด - ด่าง ของน้ำอัลคาไลน์ ที่ได้จกาเครื่อง Magnetic Treatment Water Machine นั้น จะทำการวัดด้วยเครื่อง pH Tester ของ HANNA รุ่น HI 98121 โดย ท่านสามารถดูรายละเอียดของเครื่องรุ่นนี้ได้ที่ www.hannainst.com/usa/

 


...การทดสอบค่า pH ของน้ำอัลคาไลน์กับน้ำดื่มธรรมดา...

ในการทดสอบน้ำดื่มธรรมดากับเครื่องทดสอบผลปรากฏว่า ได้ค่า pH ประมาณ 7.43
(ตามรูปด้านบน)

 

เมื่อนำน้ำดื่มธรรมดามาผ่านเข้าเครื่อง Magnetic Treatment Water Machine ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วนำมาวัดค่า pH ใหม่อีกครั้ง ผลปรากฏว่า ค่า pH เพิ่มขึ้นเป็น 8.46(เป็นด่างเพิ่มขึ้น)
"นั่นแสดงว่า เครื่อง Magnetic Treatment Water Machine สามารถทำน้ำธรรมดา ให้เป็นน้ำอัลคาไลน์ได้โดยไม่ต้องเติมสารเคมีไดๆเลย..."

(ตามรูปด้านบน)

ท่านสามารถมาทดลองทำการวัดค่ากับเราได้ที่ บริษัท ซาย แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.