โทรศัพท์ : 0-2467-4312  
  โทรสาร : 0-2868-6290

เครื่องจักรอุตสาหกรรม


คลิปวีดิโอ ไบโอดีเซล
ข้อมูลจาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
โดย
: ฝ่ายสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาและพลังงาน
: กองประชาสัมพันธ์
: กองระบบสารสนเทศ

คลิปวีดิโอ นวัตกรรมเครื่องจักร
ข้อมูลจาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
โดย
: ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร
: กองประชาสัมพันธ์
: กองระบบสารสนเทศ

Copyright ©2003 Science & Technology Service Co.,Ltd.